اهداف و برنامه

تعداد بازدید:۱۱۶۶
برنامه­ ریزی راهبردی، راهی مناسب برای شناسایی شفاف رسالت­ها، اهداف و اولویت­ها است و می­تواند زمینه ترسیم همزمان چشم انداز آتی را با توجه به نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدها و فرصت­ها فراهم آورد. مرکز تحقیقات نساجی بر اساس بیانیه رسالت خود موظف است تا در محدوده وظایف دانشگاه آزاد اسلامی، در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه، در راستای توسعه توانمندی­های علمی و پژوهشی و گسترش مرزهای علم و رفع احتیاجات و مسائل جامعه و صنعت و همچنین تحقق دانشگاه کارآفرین و رقابت­ پذیر اقـدام نمایـد. ایـن واحد دانشگاهی در حـال حاضـر دارای آزمایشگاه­ها و کارگاه­های مجهز، اعضاء هیات علمی مجرب و کارشناسان زبده است. لذا با توجه به امکانات موجـود پژوهشی در نظر دارد که با توجه به حرکت عظیمی که در کشور در راستای سندهای راهبردی توسعه علمی کشور ایجـاد شده، بتواند سهم خود را ادا نماید.

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۳۹۶