روش تدوین برنامه

تعداد بازدید:۱۸۹۸

 برای تدوین برنامه استراتژیک با مطالعه برنامه­ های کلان کشور شامل چشم انداز برنامه بلندمدت بیست­ ساله 1414، برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، برنامه استراتژیک دانشگاه و بر اساس وظایف و اهداف مشخص شده در اساسنامه، رسالت و چشم انداز مرکز ترسیم شد. در بیانیه رسالت محور­های ارزشی که نشان دهنده مبانی اعتقادی این حوزه می باشد مورد توجه دقیق قرار گرفت. در ادامه عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر فعالیت­های مرکز مورد بررسی قرار گرفته و لیست شد. عوامل درونی و بیرونی از دو بعد اهمیت و رتبه (وضعیت موجود) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به هر عامل براساس اهمیت و میزان تاثیر گذاری بالقوه آن عامل امتیاز داده شد. مجموع امتیازات عوامل مختلف جمع­ بندی شد و با تقسیم امتیاز هر عامل بر مجموع امتیازات، ضریب اهمیت آن عامل محاسبه گردید. همچنین براساس وضعیت موجود، رتبه­  هر عامل تعیین و به هر عامل امتیاز داده شد. با ضرب رتبه هر عامل در ضریب اهمیت امتیاز نهایی آن عامل تعیین گردیده و براساس امتیاز نهایی آن دسته از عوامل درونی که بیشترین امتیاز را کسب کردند تحت عنوان نقاط قوت و عواملی که کمترین امتیاز را بدست آوردند بعنوان نقاط ضعف مرکز طبقه بندی شدند. همچنین براساس امتیاز نهایی عوامل بیرونی، فرصت­ها و تهدید های موجود مشخص گردیدند. با قراردادن امتیاز عوامل درونی و بیرونی در جدول مربوطه، موقعیت استراتژیک مرکز تعیین شد. مهمترین فرصت ها و تهدیدها همچنین نقاط ضعف و قوت در جدول SWOTدرج گردیده و بر اساس آنها استراتژی­های متناسب با هر موقعیت نوشته شد. در انتها یادآور می شود هرچند برنامه ­ریزی یکی از مهمترین اصول مدیریت است ولی قطعاً برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز به تلاش مضاعف و استفاده از تمامی ظرفیت­های درون و بیرون سازمانی می­باشد که امید می­رود به آن نائل گردیم.

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۷