سندهای بالادستی

  • نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹)
  •  سیاست های کلی علم و فناوری (۱۳۹۳)
  • برنامه پنج ساله و چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۰)
  • برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری (۱۳۹۰)